|

,

Hvordan forhindre frafall med IKO-modellen og Conexus Engage

Med IKO-modellen får lærere og skoleledere en metode for å identifisere, kartlegge og følge opp elever som ikke finner seg til rette i skolen. Conexus Engage gjør arbeidet enklere og mer effektivt.

IKO-modellen er utviklet av Akershus fylkeskommune i samarbeid med NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning). Metoden bidrar til identifisering, kartlegging og oppfølging av elever som vil kunne få problemer med å fullføre og bestå videregående opplæring.

– Mange kjenner nok ikke til at det finnes et godt verktøy for å forhindre frafall. I Akershus, hvor modellen er utviklet, er det indikasjoner på at metoden har hatt en positiv innvirkning på gjennomføringen i videregående opplæring de siste årene. Det viser seg at tett og systematisk oppfølging i en begrenset periode gjør at flere elever kan fullføre et ordinært løp, forteller Olav Eng Teigen i Conexus.

Teknologien som gjør modellen enda bedre
Conexus Engage (tidligere Vokal), som allerede er i bruk i de fleste barne- og ungdomsskoler i Norge, gjøres nå tilgjengelig for videregående skoler med en egen IKO-modul. Dermed får også lærere og skoleledere i videregående opplæring et verktøy som automatiserer og effektiviserer arbeidet.

– Vår modul for videregående opplæring gjør at IKO-modellen effektiviseres. Med Conexus Engage VGO får lærere et verktøy som hjelper dem i det daglige arbeidet med å følge opp elever, mens skoleledere får et verktøy som effektiviserer arbeidet med frafallsproblematikk. Teknologien gjør modellen enda bedre, sier Eng Teigen.

Overgang fra grunnskole til videregående opplæring
Mange elever som trenger oppfølging identifiseres ikke tidlig nok. Lærere mangler metode og verktøy for å jobbe systematisk med identifisering av disse elevene, og mange sliter med å finne spissede tiltak. IKO-modellen løser disse utfordringene på en god måte.

I dag har fem fylker, Akershus, Aust-Agder, Oppland, Hedmark og Nord-Trøndelag, tatt i bruk IKO-modellen for å redusere frafall i videregående opplæring. Høgskolen i Oslo og Akershus er involvert i forskningen rundt effekten av metoden.

Ettersom de fleste barne- og ungdomsskoler i Norge allerede bruker Conexus Engage, vil dette blant annet kunne forenkle og effektivisere overgangen fra 10. trinn og over i videregående skole. Eksempelvis vil de videregående skolene få tilgang til elevenes karakterer fra ungdomsskolen så tidlig at de kan bruke denne informasjonen som grunnlag for å sette klasser. Dermed reduseres skolenes administrative arbeid, slik at kreftene i stedet kan benyttes til å følge opp enkeltelever så tidlig som mulig.

– Resultatene så langt er så gode at vi håper at resten av fylkene følger etter. Ved å ta i bruk Conexus Engage også i videregående opplæring, kan man videreføre arbeidet som er gjort i grunnskolen. Man kan komme i gang med planleggingen allerede før eleven begynner. I dag kan elev risikere å vente helt til jul før utfordringer blir identifisert, forteller Eng Teigen.

Jobbe sammen for å hindre frafall
Med IKO-modellen får hele skolen en metode som gjør at de kan jobbe sammen for å hindre frafall, slik at både elevenes og lærernes hverdag blir bedre. IKO-modellen inneholder rutiner for tidlig identifisering av ungdom i faresonen, fremgangsmåter for kartlegging og rutiner for oppfølging av elever med behov for tett oppfølging i en periode.

IKO-modulen i Conexus Engage består av tre faser:

1. Identifisering og kartlegging
Før og ved skolestart identifiseres og kartlegges elevene basert på søkerdata fra VIGO og definerte identifiseringskriterier. Det finnes samtaleguider som kan benyttes, og læreren eller rådgiveren vurderer om eleven trenger tett oppfølging en periode.

2. Grunnleggende ferdigheter – behov for oppfølging
Vurdering av elevenes nivå i de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving og regning kan overføres fra forrige trinn og er et av identifiseringskriteriene ved skolestart.

3. Oppfølging i fag
Gjennom skoleåret kan lærerne registrere elevens personlige mål og midttermin-karakterer. Fravær og standpunktkarakterer lastes automatisk inn i Conexus Engage. Klasserapporter gir god oversikt over elever som er i faresonen for å stryke i fag eller mangle vurderingsgrunnlag, samt eventuelle avvik mellom personlige mål og karakteren elevene ligger an til.

Ønsker du å høre mer om IKO-modellen? Ta kontakt med Olav Eng Teigen på oet@conexus.no eller på mobil: 95016495