Conexus inviterer til Deep Learning Society

Deep Learning Society (DLS) er et nettverk av nordiske skoler og skoleeiere som deler relevant kunnskap og erfaring for å bygge mer kapasitet for dybdelæring blant skoleledere, lærere og elever. Nettverket er initiert av Conexus, som også er sekretariat i Atlantic Rim Collaboratory (ARC). www.atrico.org.

Dybdelæring, slik denne læringsformen er definert i f.eks. Ludvigsen-rapporten, er et sentralt fokusområde i både DLS og ARC, men også i Conexus sin innholds- og teknologi-utvikling. Nordiske land ligner relativt sett mye på hverandre, noe som indikerer et stort potensial for gjensidig læring på tvers av landegrensene. DLS-deltakerne deler dybdelæringspraksis som testes ut i DLS med utdanningssystemene i ARC. Utgangspunktet til DLS kan uttrykkes slik: Hvordan skal elever oppleve mer dybdelæring, med og uten bruk av digitale verktøy, hvis ikke de profesjonelle opplever mer dybdelæring i kvalitetsarbeidet sitt? Conexus sin hovedrolle er å utvikle digitale verktøy som stimulerer til dybdelæring. Dette innebærer også læringsressurser som kan benyttes som undervisningsopplegg i ulike fag.

Første skritt er å ta i bruk tilleggsfaktorer til den norske Elevundersøkelsen som støtter skoleeiere og skolene i arbeidet med å bygge mer kapasitet for dybdelæring. Skolene trenger data som sier noe om status med hensyn til dybdelæring og fagovergripende kompetanser, som demokrati og medborgerskap, kritisk tenkning, kreativitet etc. Conexus har samarbeidet med Michael Fullan og Viviane Robinson i arbeidet med å utvikle disse faktorene. Deltakerne får tilgang til disse faktorene ved å bli med i DLS.

Andre skritt er lokale og internasjonale samlinger med fokus på å støtte og styrke ulike former for evidensinformert kvalitetsarbeid. Mye av prinsippene og arbeids-formene fra EIKA vil videreføres, noe som innebærer at deltakerne vil få muligheter til å dele kunnskap og erfaringer med skoler/kommuner/forskere fra andre nordiske land. Viviane Robinson er med på første internasjonale samling, og tema blir dermed hvordan ledere kan bidra til mer dybdelæring på skolene sine. Samlingen finner sted i Oslo-området 30.november-1.desember 2016. Den neste samlingen er lokal og vil finne sted våren 2017. Hovedfokus denne dagen vil være på å støtte og videreutvikle kompetanser eller praksis for dybdelæring. Høsten 2017 avholdes en ny internasjonal samling, hvor utdanningssystemer fra bl.a. ARC vil delta. Andre utdanningssystemer fra Østen (Pacific Rim), som f.eks. Singapore, vil trolig også delta.