Deep Learning Society (DLS) Del 2 - Dybdelæring i praksis

180 skoleledere og -eiere i tillegg til representanter fra Conexus og LearnLab var samlet på Quality Expo Hotel på Fornebu for å delta videre i Deep Learning Society-løpet som startet høsten 2016. Blant foredragsholderne var professor Michael Fullan fra University of Toronto’s Faculty of Education.

Dybdelæringsperspektivet

Yngve Lindvig fra LearnLab startet samlingen med et innlegg om DLS-løpet, for så å ta for seg «megatrender», og hvordan disser endrer vårt perspektiv på læring og utdanning. Hovedtemaet var hvordan man skaper mer dybdelæring i dagens skole, som la premissene for samlingen.

Svein-Erik Figved fra Conexus la frem en utredning om begrepsbruken innenfor temaet dybdelæring, og hvorledes disse kan og bør benyttes for å få en utvidet forståelse av dybdelæring og å få satt det i praksis ute i skole-Norge.

Analyse og bruk av data

Jarl Inge Wærness fra LearnLab og Nina Smeby fra Conexus gikk gjennom hvordan dataene innhentet fra dybdelæringsundersøkelsene har blitt håndtert, og på hvilken måte man best skal tolke dataene for å få bærekraftige resultater, samt hvordan man kan lære av informasjonen man får fra undersøkelsene.

Fullan: “Commitment to excellence AND commitment to equity”

Professor Michael Fullan, som har vært en sentral person for Conexus og LearnLab I DLS-løpet, viste blant annet til utviklingen i sin hjemlige provins Ontario i Canada, hvor de gjennom et kontinuerlig fokus på pedagogikk blant lærere har hatt bemerkelsesverdig positive trender i utviklingen innenfor fullføring av skole. Fullan la stor vekt på den pedagogiske tilnærmingen til lærernes arbeid, og at dette er essensielt for at dybdelæring skal bli substansielt i fremtiden.

Erfaringer fra skoler og kommuner

Flere skoler holdt presentasjoner hvor de la frem hvordan de har arbeidet med dybdelæring over tid, og i hvilken grad det har påvirket utviklingen blant elever og lærere. Presentasjonene ga godt innblikk i hvorledes dybdelæring setter preg på skolehverdagen, hvordan skolene har etablert egne grupper for pedagogisk utviklingsarbeid, og hvordan lærerne jobber på tvers av trinnene for å legge til rette for tverrfaglighet.