Engage Oppfølging lanseres på NKUL i mai!

Frem mot årets NKUL utvikler vi et banebrytende verktøy for å systematisere og forenkle arbeidet med god elevoppfølging. Engage Oppfølging vil være tilgjengelig for bruk ute i skolene fra mai. Her er en liten smakebit på hva den kan hjelpe dere med.

Mer strukturerte utviklingssamtaler

Alle elever i norsk skole har flere treffpunkter hvor det settes inn tiltak for at eleven skal utvikle seg videre. Som et minimum har alle elevene en utviklingssamtale med foresatte og skolen hvert halvår, hvor nåsituasjonen evalueres og målene for neste halvår skal settes. Vi ønsker å bidra til at denne prosessen, og tilsvarende prosesser, gjøres mer effektive og strukturerte, og ikke minst forsterke samarbeidet mellom hjem og skole.

Engage Oppfølging er et verktøy for kommuner og skoler hvor hensikten er å holde oversikt over tiltak som gjøres knyttet til enkeltelever, for eksempel knyttet til faglige resultater, fravær, sosiale relasjoner eller IOP.

Lettere å følge opp elever i overgangssituasjoner

I Engage Oppfølging er det planlagt at hver elev skal ha sin egen logg, som følger eleven gjennom hele grunnskoleløpet. På denne måten kan vi være med på å sikre gode overganger, for eksempel når eleven flytter og starter på en ny skole, eller når en klasse får ny kontaktlærer.

Verktøyet skal også kunne effektivisere oppfølgingsarbeidet til lærerne ved at man raskt og enkelt kan notere ned observasjoner, når de oppstår.

– I korte trekk, så skal vi med dette verktøyet strukturere målrettet oppfølging av hver enkelt elev, på en slik måte at det oppleves effektivt og gir en merverdi til elever, foresatte, lærere og skoleledere, sier Per Christian Rasmussen i Conexus.

Forskjellen mellom Engage Oppfølging og Stafettloggen

Engage Oppfølging skal være noe annet enn Conexus Stafettloggen. Hovedskillet går på at Engage Oppfølging skal brukes som et verktøy av de ansatte ved skolene for å følge opp skolerelevante saker. Hvis en elevs utfordringsbilde derimot gjør at det er bruk for tverrfaglig samhandling utenfor barnets skole, med f.eks. BUP eller barnevern, er det Conexus Stafettloggen som skal benyttes. De to løsningene vil ha noen fellespunkter, som lignende oppsett og innlogging, men altså ha hver sine bruksområder.

Meningsfylt arbeid

Engage Oppfølging skal være klar i mai, og vi vil følge opp med mer informasjon etter hvert som det nærmer seg lansering.

– Visjonen til Conexus er å bidra til at hver enkelt elev oppfyller sitt fulle potensial. Det å jobbe med utvikling av produkter som kan gjøre hverdagen bedre ute i skolene, er svært meningsfylt. Dette kommer til syne også i vår egen medarbeiderundersøkelse, hvor et overveldende flertall av de ansatte gir tilbakemelding på at de opplever arbeidet sitt som viktig, sier Nina Smeby, markedssjef i Conexus.