Produkter til undervisning og kompetansekartlegging - Conexus

Produkter til undervisning og kompetansekartlegging - Conexus

Alle teller!

Alle teller er et kartleggingsmateriell på området tall og tallforståelse, nivå 1-10.

Arbeid med ord

Tester stillelesing, innholdsoppfattelse og hukommelse. Tre tester for hvert årstrinn. Lesetekstene er tatt fra: Leseboka Teknisk forlag og følger bokas progresjon.

Bokstavprøve

Lesesenterets bokstavprøve er et enkelt, praktisk redskap som lærere på 1. trinn kan bruke for å registrere fremgang eller stagnasjon i elevers bokstavkunnskap.

Carlstens lesetest

Observasjons- og kartleggingsprøver i lesing og skriving som hjelp til å avdekke og forebygge lese- og skrivevansker.

ESBA (Elementary Social Behavior Assessment)

ESBA (Elementary Social Behavior Assessment): Kartlegging og vurdering av sosiale ferdigheter 1.- 6. trinn. ESBA er både screening og oppfølgende vurdering av elevers utbytte av læringsstøtte for utvikling av sosiale ferdigheter, - tilpasset og validert for norske elever.

Grunnleggende begrepstest

iMAL

iMAL står for Integrert, Multisensorisk, Assosiasjonsbasert, Læring. Disse begrepene gir hentydninger om prosesser som er sentrale når hjernen skal kodes til lesing.

Kåre Johnsens orddiktat

Prøver for vurdering av rettskrivningsvanskar. Håndbok med diktater, instruksjon, normer, etc.

Kartleggeren

Kartleggeren er et digitalt kartleggings- og rådgivningsverktøy for rask og enkel testing av elevenes kunnskapsnivå i norsk, engelsk og matematikk og kan brukes fra 5. trinn til Vg 1.

Leselos

Leselos er et observasjonsverktøy som er beregnet på å støtte elevenes leseutvikling. Verktøyet er tilpasset til å følge elevene på alle trinn og i alle fag. Verktøyet kan fungere som sjekklister for undervisningsplanlegging, for kvalitative observasjoner av elevenes leseutvikling og for tilrettelegging av lærergruppenes kompetanseutvikling om lesing.

Lesepakka

Lesepakka er en pedagogisk og systematisk oppbygd samling av digitale leseøvelser som brukes i den grunnleggende leseopplæringen. Møt elevene på deres nivå. Et nytt verktøy for leseopplæring

LUS

LUS (LeseUtviklingsSkjema) er et kartleggingsverktøy som brukes til vurdering av leseferdigheter og leseutvikling. Verktøyet er utviklet i Sverige, basert på forsking og erfaringer fra klasserommet om hvordan barn lærer å lese.

M-prøvene

M-prøvene kartlegger matematikkferdigheter på ulike områder plassert på klassetrinn etter L-97. De er ikke revidert etter LK06.

Maximum

Digitale prøver i matematikk på ungdomstrinnet som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Et nyttig verktøy der læreren får god oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

Multi

Digitale prøver i matematikk på barnetrinnet som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Et nyttig verktøy der læreren får god oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

Ordkjedetesten

Ordkjedetesten er en gruppeprøve som kartlegger elevens ferdighet til å avkode ord. Testen er standardisert for elever på trinn 3-10, samt videregående skole og voksne. Testen er en screeningsprøve, men den ”fanger opp” de elever som har vansker med ordavkodingen.

ORF (Oral Reading Fluency): Kartlegging av leseutvikling 2.-5. trinn

Kartlegging og vurdering av leseutvikling (ordavkoding i sammenhengende tekst, leseflyt, nøyaktighet, prosodi, forståelse) 2.- 5. trinn. En norsk utviklet versjon av DIBELS – «Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills» og er både screening og oppfølgende kartlegging for elever som trenger mer intensivert læringsstøtte, - tilpasset og validert for norske elever.

Relemo

Relemo er et nettbasert program for økt lesehastighet, nøyaktighet og leseforståelse. Relemo bygger på metoden repetert lesing og anbefales for alle som arbeider med å oppnå automatisert ordavkoding og bedre leseflyt. Læreren kan se elevens øvingshistorikk i Conexus Engage.

Ringeriksmaterialet

Ringeriksmaterialet brukes til systematisk kartlegging av språklig bevissthet hos barn i alderen 5 til 7 år. Det kan også brukes som spesialpedagogisk materiell for eldre barn.

Salto

Digitale vurderingsverktøy i norsk på barnetrinnet som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat. Et nyttig verktøy der læreren får god oversikt og detaljerte forslag til oppfølging av hver enkelt elev.

Setningsleseprøven S-40

S-40 er en setningsleseprøve som kan brukes på grupper eller individuelt på eldre elever med lesevansker.

Skolestart

Skolestart er en applikasjon utviklet av Lesesenteret i forbindelse med forskningsprosjektene På sporet og Two Teachers. Applikasjonen er beregnet brukt av lærere som ønsker å få kunnskap om elevens skriftspråkrelaterte ferdigheter i starten av 1.trinn. Resultatene kan nå importeres til Conexus Engage.

SOL

Sol er et system/verktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling. Et program for kompetanseheving for lærere. Et verktøy der hver elev skal følges i sin leseutvikling gjennom alle 10 årene. Et verktøy for tilbakemelding til elever og foresatte.

Språk 5-6

Språk 5-6 er en screeningtest for språkvansker hos aldersgruppen 5 år til 6 år. Testen består av tre delprøver: Setningsminne, ordspenn og begreper. Den gir muligheter for å sette i gang videre utredning og tiltak tidlig.

Språkkompetanse i grunnleggende norsk

Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter er en overgangsplan som skal brukes til elevene er i stand til å følge opplæringen etter læreplan i norsk. Vurderingen av elevenes norskspråklige kompetanse skal foretas i forhold til kompetansemålene som er nedfelt i læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Språk 6-16

Språk 6-16 er en screeningtest av språkvansker for barn og ungdom i aldersgruppene 6 til 16 år.

STAS

STAS står for ”Standardisert test i avkoding og staving”, og er en normert avkodings- og staveprøve. Samme prøve dekker alderspennet fra 2. klasse til og med 10. klasse.

SUM

SUM står for Systematisk Utviklende Matematikk, og er et verktøy som gir tips, arbeidsoppgaver og nettressurser knyttet til kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet i grunnskolen.

Svømmekartlegging

Obligatorisk ferdighetsprøve i svømming gjelder fra høsten 2017. Denne består av sju øvelser som eleven skal gjennom - og mestre - innen utgangen av 4. trinn. Ferdighetsprøven er satt i sammenheng med testøvelser som inkluderer selvberging og livredning, og som støtter opp under kompetansemålene etter 7.- og 10. trinn.

Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver

Kartleggingsprøvene hjelper skolene og lærerne å finne de eleveen som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene. Resultater på disse prøvene legges inn manuelt i Conexus Engage.

Utdanningsdirektoratets læringsstøttende prøver i skriving

Kartlegger elevers skrivekompetanse på 5. og 8. trinn.

Utdanningsdirektoratets nasjonale prøver

Obligatoriske prøver som gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Resultater på disse prøvene eksporteres fra PAS og importeres inn til Conexus Engage.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å optimalisere din bruk av nettsiden og for analyse av bruksmønsteret til våre besøkende for å forbedre nettsiden, samt gi innhold og annonser et personlig preg. Aksept gjelder for alle sider med frp.no i adressen. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.


Nødvendige cookies

Nødvendige informasjonskapsler sørger for at grunnleggende funksjoner som sidenavigasjon og tilgang til sikre områder av nettstedet virker. Nettstedet kan ikke fungere optimalt uten disse informasjonskapslene.


Disse informasjonskapslene hjelper oss med å forstå hvordan nettsiden brukes av besøkende. Informasjonen er anonymisert.


Vi benytter informasjonskapsler for markedsføring for å vise innhold og annonser som er mest mulig relevant og engasjerende.