Conexus Key

Kontinuerlig selvutvikling er avgjørende for skoleledere og pedagoger i en verden som er i konstant utvikling.

Conexus Key tilbyr en plattform for egenvurdering, utvikling og dybdelæring. Pedagoger kan gjennom større forståelse for egen motivasjon fortsette å utvikle evnene sine til å undervise og lære. Ved å kombinere formaldata med individuell innsikt, baserer Conexus Key seg på det etablerte prinsippet om at vi lærer mer effektiv av å reflektere over egne erfaringer.

God undervisning for alle elever forutsetter at en lærer har en høy grad av det forskerne Michael Fullan og Andy Hargreaves kaller profesjonell kapital. Profesjonell kapital består av tre former for kapital: humankapital – evnen til å bygge kunnskap, sosialkapital – evnen til å skape positive mellommenneskelige relasjoner og beslutningskapital – evnen til å ta gode valg i situasjoner der det ikke finnes klare svar eller prosedyrer. Conexus Key styrker den profesjonelle kapitalen gjennom tre moduler:

  • Lærende Tenkesett  – motiverer lærere til å fortsette å lære og forbedre sine grunnleggende ferdigheter, for å skape en bedre læringskultur for alle
  • Lærende Lærer – øker lærerens evne til å lære av kolleger og finne egne forbedringspunkter, basert på en analyse av sosialkapital, humankapital og beslutningskapital
  • Lærende Leder – får skoleledere til å reflektere over egne lederegenskaper, og til å sette seg mål for å bygge profesjonell kapital
  • Fagkompetanse – et raskt og enkelt verktøy der lærere kan administrere sin fagkompetanse

Conexus Key hjelper pedagoger med å bli bedre i stand til å innlemme ny kunnskap og nye metoder i undervisningen. For å lykkes i vår foranderlige verden, må skoler etablere et lærende tenkesett som bygger robuste elever som tåler motgang, og som klarer å oppnå sitt potensial.


[recaptcha]