– Tidligere måtte vi navigere i mange ulike typer data, som elevundersøkelsen, standpunktkarakterer og eksamenskarakterer – og samsvaret mellom disse – og det var svært vanskelig å sammenstille dette på en god måte og få et godt sammenligningsgrunnlag. Med Conexus Insight fikk vi et verktøy som gjorde at disse dataene ble svært relevante og nyttige – på en enkel måte, sier Per Øyvind Strand, som er rektor ved Kongseik ungdomsskole.

Strand forteller at Conexus Insight ble valgt på bakgrunn av gode erfaringer med lærerverktøyet Conexus Engage, og med Conexus som selskap forøvrig. Man så behov for et verktøy som både skoleeier og skoleledere kunne bruke til å analysere resultater over tid, til å følge med på elevenes læring og ikke minst til å evaluere effekten av ulike tiltak.

– Der lærerne bruker Conexus Engage til å forberede og presentere en elevs resultater i en utviklingssamtale, bruker vi Conexus Insight til å presentere og analysere skolens resultater. Conexus Insight har stor verdi for oss skoleledere, effektiviserer arbeidet vesentlig og gjør oss i stand til å ta bedre beslutninger, sier Strand.

Flytter fokus over til faktorer som skolen kan gjøre noe med

Avgangskarakterer alene sier lite om hvor god en skole er. Ofte sier det mer om hvor skolen ligger, rent demografisk. Conexus Insight bidrar til å flytte fokus over på faktorer som skolen selv kan påvirke, og gir et riktigere bilde av læringsprosessene ved den enkelte skole.

– Skoler som ligger i ressurssterke områder får ofte gode resultater, men resultatene sier ikke alltid noe om kvaliteten på skolen. Får man skoleflinke åttendeklassinger inn, går de ofte ut igjen med gode karakterer i tiende klasse. Det som er interessant å måle er hvordan elevene utvikler seg i løpet av årene de er elever ved skolen. Med Conexus Insight kan vi sammenligne samme kull år for år, og se hvordan de samme elevene utvikler seg over tid. Vi kan også se på snittet gjennom flere år. Dersom enkelte skoler klarer å heve elevenes kompetanse vesentlig gjennom tre år, så må vi som rektorer være nysgjerrige på det. Man kan drive kvalitativt gode skoler både i demografisk fordelaktige og mindre fordelaktige områder, sier Strand.

Et løft i læringsutbytte

Strand fremhever også at Conexus Insight har bidratt til å heve den generelle analysekompetansen i Tønsberg-skolen. Skolene inngår i nettverk, der man samarbeider og lærer av hverandre, noe rektoren ved Kongseik ungdomsskole drar stor nytte av.

– Sammen med skoleeier kan vi se på data og følge med på trender, noe som er svært viktig om vi skal utvikle oss som organisasjoner. For elevene gir dette bedre klasseledelse, mer tilpasset opplæring, større grad av mestring og bedre resultater. Kombinasjonen med Conexus Engage gjør at vi også har fått mer profesjonelle og nysgjerrige lærere. Alt i alt har Conexus Insight gitt Kongseik skole et løft, sier Strand.