|

Conexus deltok på konferanse om lesing og utvikling i Sogn og Fjordane.

LUIN – konferansen

Conexus var så heldige å få delta og bidra på LUIN, lederutvikling i Nordfjord, i Loen ved Stryn, fra den 14.-15.februar 2018. Konferansen var både for rektorer og styrere i barnehagene. Lederkonferansen hadde særlig fokus på tidlig innsats og ledelse av utviklingsprosesser. Hensikten med oppdraget for Conexus var å bidra med kunnskap om relevante indikatorer og sammenhenger for arbeid med lesing på tvers av datakilder. I tillegg bidro Conexus med å gi deltakerne en bedre forståelse for hvordan arbeide med data på måter som øker sannsynligheten for kollektiv læring i en språkkommune.

Skolelederkonferansen er en del av den nasjonale språkkommunesatsningen. Kommunene som deltok var: Bremanger, Stryn, Selje, Vågsøy, Gloppen, Eid og Hornindal.

Kommunene i Nordfjord har ett godt og tett samarbeid og kommunalsjefene for oppvekst har faste møter en gang i måneden der det er samarbeid rundt tidlig innsats, overganger, lærende nettverk og årshjul. En gang i året arrangeres det en felles lederkonferanse, der skoleeierne i kommunene møtes sammen med rektorer og styrerne i barnehagene. I regionen er det mye fokus på å ha ett tett samarbeid mellom barnehage og skole, samt at en av de videregående skolene i regionen også er med i språkkommunesatsingen. Representanter fra Lesesenteret i Stavanger deltok også med innlegg med fokus på forskning rundt språk og utvikling.

Praksisfortelling fra Breim skole

På konferansen deltok også skoleledere fra noen av skolene i regionen. Vi fikk høre praksisfortelling fra Breim skole, med blant annet skoleleder, Marianne Kårstad Raad og inspektør Gro Larsen Hjelle som presenterte hvordan de jobbet med systematisk kvalitetsarbeid med analyse og oppfølging av resultat fra Nasjonale prøver ved hjelp av Conexus Engage og Conexus Insight. Deres erfaring med å jobbe systematisk med de digitale verktøyene, var at de jobber etter konkrete planer, følger opp i teamarbeid og bruker innholdet i lærende fellesmøter. De har fokus på hva som er beste praksis blant lærerne på skolen. De er tydelige på å skriftliggjøre den gode praksisen og jobbe systematisk med årsplanene. De presenterte at de hadde god hjelp i deres systematiske arbeid med ledelse av utviklingsprosesser ved å bruke de digitale verktøyene Conexus Insight og Conexus Engage. Erfaringen var at de kunne bruke verktøyene som ett visuelt presentasjonsverktøy og bygge læringsprosesser, bruke prosessene på nytt og repetere der det var behov. Lærerne kunne analysere data opp mot hverandre ved samtidig å bruke gode refleksjonsspørsmål i arbeid på team. I tillegg syntes de det var nyttig å kunne legge inn linker, bilder og filmer fra ulike prosesser de jobbet med, i Conexus Insight.

Skolen har ett motto som sier: «Alle skal med, både lærere og elever!»

Praksisfortelling fra Skavøypoll skole

Skavøypoll skole ved Viviann Midtbø delte også praksisfortelling fra hvordan deres skole jobber fra å være «dataignorant» til «datainformert». Innlegget handlet om hvordan bruke data for å utvikle kvalitet gjennom lærende prosesser. De jobber systematisk med ledelsen og med kulturbygging på skolen hvor skoleleder, inspektør og teamleder er sentrale. De ansatte jobber systematisk og målrettet, hvor de forsker på egen praksis. I tillegg har de lærende møter på skolen hvor de har samme forventninger til seg selv som de har til elevene og hvor lærerne jobber i ulike grupper. De jobber også systematisk med elevundersøkelsen ved å bruke Conexus Insight. Alle de ansatte får resultat fra elevundersøkelsen en uke på forhånd i ett eget hefte før de møtes til felles gjennomgang på skolen. De ulike trinn og team jobber sammen med hvordan de tar resultatene videre til elevene. Alle trinnene må presentere «Gjort, lært, lurt» på personalmøte i etterkant. Lærerne på 1.-4.trinn er også involvert og får samme utfordring, selv om elevundersøkelsen ikke gjennomføres på deres trinn. Det viktige er den kollektive jobbingen og kulturbyggingen hvor alle skal delta med erfaringsdeling, evaluering og nye tiltak.

Skavøypoll skole har også god erfaring med å jobbe systematisk og målrettet med lese- og skriveopplæringen på deres skole. De har forsket på egen praksis hvor de har innført hurtigprogresjon av flere bokstaver i uken i leseopplæringen på 1. trinn. Skolen har også blant annet brukt kartleggingsprøven ORF (Oral Reading Fluency), kartlegging av leseutvikling for 2-5 trinn, for å kartlegge elevenes ordavkoding i sammenhengende tekst, leseflyt og nøyaktighet. Verktøyet er prøvd ut på over 2000 elever fra 21 skoler over hele landet (www.nubu.no/lesekartlegging/) Denne kartleggingen er, sammen med andre kartlegginger, også tilgjengelig i Conexus Engage. Skolelederen poengterte at ved å få en visuell og samlet oversikt over elevenes resultater, samarbeider ressursteam og lærere om videre tiltak og oppfølging, slik at de kan tilrettelegge for de elevene som ikke har forventet leseutvikling. Skolen oppsummerte innlegget med: «Bruk av data i kollektive læringsprosesser gir oss nyttig informasjon- hvor synsing er ut og relevante data er inn!»

Viviann Midtbø skal sammen med Conexus også delta på NKUL, Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring, i Trondheim fra den 7.-9.mai 2018. Kom gjerne å hør Conexus sitt foredrag og hils på oss på Stand!

Mer informasjon?

Hvis din kommune eller skole ønsker å vite mer om implementering av Conexus sine digitale verktøy, ta kontakt med:

Jonas H. Martinsen, jhm@conexus.no eller Cathrine Midtgård, cmi@conexus.no.

Husk at du ved NKUL 2018 kan møte representanter fra Conexus ved stand 05 på Teknotorget. Vi ser frem til å se deg.