|

Ledelse i skolen: «Hvordan bruke Conexus Engage i lederteamet?»

I Desember 2017, reiste vi til Larvik kommune i Vestfold for å holde en workshop om bruken av Conexus Engage i lederteamet. Hensikten med dagen i Larvik var bruken av elevdata sett fra et ledelsesperspektiv, for å sikre en systematisk oppfølging av elevene i profesjonelle læringsfellesskap. Mye av tiden ble brukt til å jobbe praktisk med case og oppgaver med relevans for å gi skoleledere praktisk erfaring i sin leder- og skolehverdag.

Med på samlingen var omtrent 80 skoleledere og teamledere fra skolene i Larvik Kommune. Larvik, som har kjøpt lisens til samtlige av sine skoler for lesetreningsverktøyet Relemo, har over lenger tid hatt et systematisk og helhetlig fokus på leseopplæring.

Oppfølging i Conexus Engage

Conexus Engage er et digitalt verktøy som samler de viktigste læringsverktøyene og kartleggingsprøvene på ett sted, med fokus på mer effektiv oppfølging av hver enkelt elev. Under dagen i Larvik hadde vi fokus på den praktiske verdien av elevdata og Conexus Engage som et verktøy til bedre skoledialog. Det ble lagt opp til mye deltageraktivitet, med praktiske refleksjonsoppgaver og diskusjoner rundt egne case. Deltagerne hadde allerede som forberedelse til dagen valgt ut case fra egne skoler, med vekt på kartleggingsprøver i lesing. En av oppgavene som lederne fikk før dagen var å følge resultatene til en elevgruppe over to år, i lesing. Conexus jobber for tiden med å utvikle et eget dashboard i lesing, som vil gjøre det enda enklere å følge en elev eller elevgruppes utvikling i lesing over tid.

Sammenheng mellom nasjonale prøver i lesing og grunnskolepoeng

I Utdanningsspeilet i regi av Udir, kan en finne tall og analyser av barnehager og grunnopplæringen i Norge. Utdanningsspeilet viser til at det er en sterk sammenheng mellom resultatene på nasjonale prøver i lesing på 5. trinn og grunnskolepoeng etter avsluttet 10.trinn. Svake prestasjoner i grunnskolen er den viktigste enkeltforklaringen på manglende gjennomføring av videregående opplæring. Indirekte kan vi derfor si at det å løfte elevene på laveste mestringsnivå kan bedre denne gruppens forutsetninger for å gjennomføre videregående opplæring betydelig.

Det er spennende å se at blant annet Larvik kommune, som har hatt et systematisk og helhetlig fokus på ledelse, vurdering for læring, økt læring med digitale verktøy og leseopplæring over lengre tid, også har en positiv utvikling i elevenes Grunnskolepoengsum. Dette gir grunn til feiring og burde være en god motivasjon for flere kommuner til å satse på systematisk fokus på leseopplæring fra elevene starter på skolen.

Innlegg fra Aronsløkka Skole

Med oss til Larvik Kommune hadde vi Lena Kilen (rektor) og Marcus Kathrud (Teamleder) fra Aronsløkka Skole i Drammen. Drammen er en språkkommune som jobber systematisk med utviklingsarbeid knyttet til språk, lesing og skriving i tråd med den nasjonale strategien Språkløyper. Lena og Marcus holdt et spennende innlegg hvor de delte sine erfaringer om bruk av analyse og Conexus Engage til oppfølging av resultater på klassenivå og trinn. Her fikk vi et lite innblikk i hvordan Aronsløkka skole løser utfordringer knyttet til bruken av data, og også hvordan de skiller ut relevant data fra det som er mindre viktig. En annen utfordring de peker på, er å videreformidle riktig data til riktig person. Denne oppgaven kan bli svært umulig dersom man som skoleleder ikke har god nok kjennskap til den praktiske siden av data.

Et viktig poeng som trekkes frem fra Drammensskolen er at Conexus Engage setter data inn i en lærer-kontekst, noe som gjør at dataene blir mye mer tilgjengelig for lærerne. Både ledelsen og lærerne kan raskt se sammenhenger og bruke data i sine dialoger og argumenterer for å danne en felles forståelse av virkeligheten. Deretter kan de sammen utarbeide mål og veien for å nå målet.

Vi opplever Aronsløkka som en av skolene som arbeider mest systematisk med dataanalyse i profesjonelle læringsfellesskap.

Lena og Marcus trekker frem flere viktige poeng – og snakker blant annet om viktigheten av at skoleleder må

  • Tørre å stille de riktige spørsmålene
  • Ikke ha en tendens til å bli for fort enig
  • Være kritiske uten at lærerne føler seg truet
  • Ha en trygg og inkluderende tilnærming til data
  • Spille på lag med lærerne sine
  • Sørge for at barna og deres læring og utvikling er det som er det viktigste i dialogen
  • Se på data som en ressurs til beslutning; evaluere og justere underveis

Lena påpeker at det aldri har vært så viktig med kvalitet i skole og barnehage, som det er nå. Det viktigste er at barna kommer gjennom skoleløpet og ikke blir stående utenfor samfunnet.

Ønsker du at vi skal holde en workshop i din kommune, eller om du har andre spørsmål, kan du ta kontakt med Cathrine Midtgård på cmi@conexus.no