elevundersokelse skole

|

Conexus har utviklet en ny elevundersøkelse i samarbeid med SePU

I løpet av skoleåret 2023 / 2024 har SePU og Conexus samarbeidet om å lage en ny og bedre elevundersøkelse for 5-10. trinn. Målsettingen var i første rekke å gi våre Insight-kunder et bedre verktøy for å analysere læringsmiljøet enn de har hatt så langt. Pilotene som har vært gjennomført har gitt data fra 60 skoler og mer enn 8000 elever.

Survey fatigue

Undersøkelsen har blitt utarbeidet ut fra noen prinsipielle føringer. En av dem gikk på at kvaliteten på selve måleinstrumentet skulle være veldig god. Det har derfor vært viktig for oss, både underveis i piloten, men også nå etter gjennomført pilot, å gjennomføre faktoranalyser og reliabilitetsanalyser slik at vi kan være trygge på at dette er en undersøkelse av høy kvalitet. Analysene viser at dette er en undersøkelse med høy validitet som måler det den faktisk er ment å måle.

En annen føring som ble satt var at undersøkelsen skulle være kortere enn dagens undersøkelse fra Udir. Av erfaring vet man at undersøkelser med for mange spørsmål fører til «survey fatigue». Vår nye elevundersøkelse er derfor betydelig kortere.

dnev2

Måleinstrumentet bruker også tre indekser fra Udir sin elevundersøkelse da disse både skal være av god kvalitet, men også viktige for å se sammenhenger mellom undersøkelsene.

Indre og ytre motivasjon

Spesielt interessant er det også å studere temaet motivasjon. Her er det benyttet et eget måleinstrument som er utviklet av Åge Diseth m.fl. Her forsøkes det å måle både indre og ytre motivasjon, noe som er spesielt interessant når man ser på de nasjonale trendene om dalende motivasjon blant dagens elever over flere år.

Oppsummert er konklusjonen etter gjennomført pilot at denne nye undersøkelsen er et godt verktøy som skolene kan benytte seg av allerede fra høsten av.

Ønsker du å vite mer om undersøkelsen kan du enten se webinaret vi holdt sammen med Ann Margareth Gustavsen fra SePU, eller ta kontakt med oss direkte, så kan vi gå igjennom mulighetene som finnes sammen.