digital jente scaled

|

Et dypdykk i elevenes digitale verden

Rapporten fra Utdanningsdirektoratet tar for seg inkludering og ekskludering i elevers digitale verden, og baserer seg på Elevundersøkelsen. Den undersøker hvordan elevers bruk av sosiale medier og gaming påvirker deres motivasjon og trivsel på skolen. Målet er å forstå elevperspektivet for å bedre inkluderingen i den digitale verdenen og se på konsekvensene dette har for skolehverdagen.

Studien viser at skjermbruk har økt betydelig blant barn og unge, med jenter som bruker mer tid på sosiale medier og gutter som bruker mer tid på gaming. Det er altså kjønnsforskjeller, men ikke regionale forskjeller i bruken av digitale medier. Bruken endrer seg også fra mellomtrinn til ungdomstrinn.

digitale elever

Elever opplever både positive og negative sider ved sosiale medier. De bruker det til å knytte kontakter, uttrykke følelser og føle seg mindre ensomme, men mange har også opplevd negative hendelser som deling av bilder, utestengelse og negative kommentarer. Disse negative opplevelsene kan påvirke skolesituasjonen negativt, som å grue seg til skolen, redusert trivsel og tap av motivasjon.

Når det gjelder gaming, rapporterer elevene færre negative hendelser, men noen opplever likevel hendelser som gjør dem sinte eller triste. Disse hendelsene ser derimot ut til å ha mindre innvirkning på skolesituasjonen sammenlignet med negative hendelser på sosiale medier.

Skolene har ulike strategier for å håndtere utfordringene knyttet til sosiale medier og gaming, som å begrense tilgang og gi opplæring i nettvett. Elevenes digitale og virkelige verden er tett sammenvevd, og skolen må forholde seg til begge deler for å sikre et trygt og godt læringsmiljø.

Rapporten understreker at sosiale medier og gaming har en betydelig innvirkning på barn og unges liv, og at skolen må tilpasse seg denne virkeligheten. Det er viktig å ha et nyansert perspektiv på konsekvensene av digitale medier og å fremme både inkludering og forebygging av negative hendelser for å skape et godt læringsmiljø. Les hele artikkelen her LENKE: Sosiale medier og gaming oppleves både positivt og negativt (udir.no)