To gutter i ungdomsårene smiler på skolen

|

Rapport: Skolen etter koronapandemien

Regjeringen publiserte nylig en rapport med tiltak for å ta igjen tapt faglig og sosial læring under koronapandemien. Arbeidsgruppen har definert hvilke hovedutfordringer skolen står overfor i dag, og hvilke tiltak som kan kompensere for de nevnte utfordringene.

Forslag på tiltak for å kompensere for tapt læring

 1. Sikre inkludering for alle i gode skole- og læringsfelleskap

  • Økt tid til kontaktlærerrollen
  • Laget rundt eleven må styrkes
  • Ivareta elevers rett til medvirkning
  • Legge til rette for mestring, motivasjon og fellesskap
  • Samle og tilgjengeliggjøre støtteressurser for godt læringsmiljø
 2. Identifisere og følge opp elever med stort faglig og sosialt læringstap

 • Skoleeiers ansvar for å påse at det finnes gode rutiner for å identifisere elever med bekymringsfullt fravær
 • Kritiske overganger: identifikasjon, informasjon og samhandling
 • Tverrfaglige oppstarts- og overføringsmøter
 1. Kompensere for tapt læring og progresjon for alle

 • Ekstra timer for elever som har behov for det
 • Gode vikarordninger og skjerming av ressursene for elever med tilrettelegging
 • Grunnleggende språk-, lese- og skriveopplæring
 • Forsterket svømmeopplæring
 • Forsterket språkopplæring for minoritetsspråklige elever
 • Forsterket tilbud til elever som ikke få læreplass

Viktig rapport

Rapporten konkluderer med at det er stort variasjon i hvordan pandemien har påvirket norske skolelever. Derfor var det også viktig for arbeidsgruppen at tiltakene skulle favne bredt.

Arbeidsgruppen har fått innspill fra lærerorganisasjonene, Foreldreutvalget for grunnskolen, Barneombudet og KS, samt elevpanel hos Barneombudet, tillitsvalgte i Elevorganisasjonen og barn på barneskolen i Færder kommune.

Les hele rapporten her.

Elevene på 4. trinn på Torød skole i Færder har listet opp hva de mener har vært bra og dumt under pandemien, og hva som beskriver drømmeskolen.

Conexus: Få kontroll på utfordringene slik at du kan gjennomføre tiltakene

Conexus er et verktøy for læringsutvikling hos hver enkelt elev, og hjelper lærere, skoleledere og skoleeiere med å få overblikket over den totale læringssituasjonen.

Rapporten fra arbeidsgruppen konkluderer med at det er store forskjeller på kompetansenivået og progresjonen til elevene, og nettopp derfor er det så viktig å kunne tilpasse læringen på individuelt nivå.

I rapporten står det at: «Skolene må sørge for at de obligatoriske kartleggingsprøvene, kartlegging i grunnleggende norsk og de nasjonale prøvene blir utgangspunktet for forpliktende tiltak rettet mot elever som er på/under kritisk grense, og som ikke har hatt forventet progresjon.»

Conexus har lesedashbord på elevnivå som gir innsikt i dette arbeidet (Conexus Engage), Insight har analyser av progresjon og følger elever gjennom hele småskoletrinnet. Alle disse kartleggingene ligger i våre verktøy. Conexus viser også andelen elever som strever med flere grunnleggende ferdigheter. Conexus har verktøy for både å identifisere enkeltelever som ikke har hatt forventet progresjon, arbeide tverrfaglig og systematisk med tiltak for disse, og vise skolenes utvikling i å ivareta elevene over tid og gjennom overganger mellom trinn.

Dette er verdifull innsikt som gir læreren trygghet og motivasjon til individuell tilrettelegging og oppfølging.

Legg til moduler der det er et behov for det

Dersom det er behov for ekstra oppfølging på konkrete temaer, tilbyr Conexus flere tilleggsmoduler for dette. Disse vil også vises i dashboardet og i oppfølgingen over hver enkelt elev.

Eksempler på ekstra moduler:

 • iMAL
 • Arbeid med ord
 • Carlstens lesetest
 • Svømmekartlegging
 • SUM

Les mer om Conexus og Conexus Engage her: https://conexus.net/produkter/conexus-engage/