glad jente i klasseromv1

|

Skoleutvikling er nøkkelen. Når tallene taler, må vi handle!

Elever sliter i det stille. Trivsel, læring og tilhørighet er under press, og ungdomsårenes utfordringer forsterkes av stress. De proffe på skolen har et ansvar for å se og forstå disse skjulte problemene.

Hver elev er unik. Vi må finne nye veier til å hjelpe de som faller utenfor. Balansen mellom individuell oppfølging og skolebasert kvalitetsarbeid er avgjørende. Å drukne i enkelthendelser er ikke svaret. Vi trenger forebyggende tiltak og en skole som aktivt og systematisk fremmer trivsel og læring for alle.

Skoleutvikling er nøkkelen. Samarbeid mellom de proffe på skolen er essensielt, men det er ikke nok å «sykle» på gamle erfaringer. Vi må basere dette fellesarbeidet på data og statistikk. Statistisk analyse kan virke skremmende. Men med gode analyseverktøy, riktige data og et urokkelig fokus på at analyse skal føre til handling, kan vi lykkes!

Bruk dataene elevene gir deg. Ved å bruke skoledata kan vi identifisere områder for forbedring, evaluere effekten av tiltak og ta mer informerte beslutninger.


Her er fem prinsipper for å lykkes med datainformert skoleutvikling:

 1. Data er viktig for å bekrefte eller avkrefte hypoteser.
  Vi har alle en tendens til å søke bekreftelse på våre egne oppfatninger. Data kan hjelpe oss å se ting fra et annet perspektiv og gi oss et mer objektivt grunnlag for å ta beslutninger.
 2. Begrens utvalget av indikatorer og datamengden.
  For mye data kan føre til analyselammelse. Det er viktig å velge ut de indikatorene som er mest relevant for de spørsmålene du ønsker å besvare.
 3. Ikke begrens mengden data for mye.
  Det er viktig å ha et bredt nok datagrunnlag til å kunne trekke pålitelige konklusjoner. Se etter sammenhenger mellom ulike datakilder og jakt etter korrelasjoner, ikke bare årsaksforklaringer.
 4. Se etter de lange linjene i dataene.
  Tilfeldige variasjoner kan oppstå i det korte bildet. Ved å se på data over tid kan du avdekke mer robuste mønstre og trender.
 5. Ikke bare fokuser på gjennomsnitt, se også på fordelingen.
  Gjennomsnittstall kan gi et misvisende bilde av virkeligheten. Det er viktig å se på fordelingen av dataene for å få et mer nyansert bilde.
Skoledata