skolebarn

|

,

Nasjonale prøver: –Vi må ta oss tid til den pedagogiske analysen

Vi har jobba med å ta oss tid til den pedagogiske analysen framfor å hoppe rett til tiltaka, sier Viviann Midtbø, rektor ved Skavøypoll skole. Et profesjonelt læringsfellesskap som tar seg tid, er viktig for at analyse av kartleggingsresultater skal få betydning for elevene i praksis.

Både nasjonale prøver og kartleggingsprøvene fra Udir brukes aktivt av Skavøypoll skole for å få oversikt over hvordan elevene har det, både faglig og sosialt.

I årsplanen vår for skuleutvikling har vi sett av tid til å diskutere og reflektere rundt innsamla data som mellom anna elevundersøkinga, klassetrivsel og ESBA som er ei kartlegging av elevane si prososiale atferd og sosiale ferdigheter, sier Midtbø.

Analysekompetanse

Målet til skolen er å kunne tolke og analysere svar fra de ulike data- og kartleggingsverktøyene, og bruke resultatene til gode, forskningsbaserte tiltak for elevenes utvikling.

Analysekompetanse er noko vi har brukt mykje tid på å sette oss inn i. Kva seier data om elevane på vår skule, korleis kan vi tolke elevane sine svar opp mot mål som skulen har sett seg, kor er vi, kvifor er vi der, kva må vi endre i vår praksis, kva kompetanse manglar vi, og så vidare.

Lærerikt å se på prøver på tvers av trinn

På Skavøypoll tar alle lærerne på småskoletrinnet ta den nasjonale prøven for 5. trinn, og alle lærerne for mellomtrinnet tar prøven for 8. trinn. På den måten får alle lærerne direkte erfaring med prøvene.

Fleire av lærarane har fått seg en aha-oppleving når dei ser kor omfattande ein slik prøve er, dei vert overraska over kor mange ulike typer oppgåver den omfattar og kor krevjande desse prøvene kan vere, sier Midtbø.

Saman ser vi på oppgåve-typer, kva oppgåver våre elever har hatt utfordringar med og kor vi tenkjer vi må sette inn eit større fagleg trykk. Det var stor forskjell på kor godt elevane las faktatekstar, tabellar og artiklar. Lærarane sit med mykje kunnskap og erfaringar som er viktig å dele og diskutere saman, og ved å også ta i bruk forskingsbasert kunnskap opp imot resultata så kan vi sette inn tiltak som er best mogleg retta mot elevane sitt behov.

Bruk Conexus Insight til å analysere resultater over tid

I Conexus Insight kan dere følge elevgruppers bevegelser på nasjonale prøver over tid og på tvers av trinn. For mellomtrinnet er det interessant å se hvordan skolens tidligere elever gjør det på nasjonal prøve 8. trinn, siden denne tas på høsten og derfor forteller mer om kompetansen de har fått på mellomtrinnet. Bruk Conexus Insight og hold dere informert om hvordan det går med deres tidligere elever.

Registrer deg og vi tar kontakt for å vise deg hva Conexus Insight kan gjøre! (dialogapi.no)