Jente rekker opp hånden i klasserommet

|

Slik får du mer – og riktigere – informasjon ut av statistikk om din skole

Vi har utviklet verktøy som hjelper deg med å hente ut og forstå informasjon som gir et bedre grunnlag for kvalitetsvurderinger og utviklingsarbeid.

Kritisk tenkning er svært viktig i møte med data og statistikk. Når data brukes i utviklingsarbeid og som del av kvalitetsvurdering er ikke dette mindre viktig for skolens ledere. I dette eksemplet skal vi se nærmere på hvorfor det er viktig å ikke trekke for raske konklusjoner i møte med data, og særlig når det gjelder gjennomsnittstall.

Mennesket har en tendens til å trekke kjappe slutninger – noen ganger med et uheldig utfall. Rosling sier det på en god måte:

«Mennesker har et sterkt dramatisk instinkt som går i retning av å tenke binært, en grunnleggende trang til å dele alt inn i to forskjellige grupper uten noe annet enn et tomt gap mellom dem. Gapsinstinktet gjør at vi forestiller oss en todeling der det faktisk bare er en kontinuerlig spredning, forskjeller der det finnes likheter, og konflikt der det hersker enighet.»

I Conexus Insight har vi jobbet mye med å veie opp for dette, ved å vise statistikk på mer enn én måte. Dette vil hjelpe deg til å forstå mer av det du ser.

Kritisk tenkning og etisk bevissthet

Nedenfor viser vi to måter som kan illustrere forskjeller mellom to grupper, i dette tilfellet kjønn. Grafen handler om resultatene på nasjonale prøver i lesing på 8. trinn, fordelt på jenter og gutter.

I den første tabellen ser vi kun gjennomsnittstall. Det ser ut til at jentene jevnt over presterer betydelig bedre enn guttene. Når vi sammenligner to gjennomsnitt risikerer vi å villede oss selv ved å fokusere på gapet mellom de to tallene, og overse at spredningene som gjennomsnittet faktisk består av, overlapper hverandre. Det vil si at vi ser et gap som ikke finnes i virkeligheten.

statistikk eksempel

For å redusere tendensen til å overvurdere forskjeller mellom to grupper, viser vi resultatene på flere måter. Da ser vi at det «gapet» vi trodde vi så i den øverste tabellen blir kraftig redusert, eller forsvinner. Nå ser vi tydeligere at elevene som er på mestringsnivå 3 (M3) er nesten like mange gutter som jenter. Men vi ser også at det er flere gutter som ligger på M1 (laveste mestringsnivå), og flere jenter på M5 (høyeste mestringsnivå).

statistikk eksempel

Ved å filtrere informasjon, vises det reelle gapet på kjønn. Når vi undersøker fordelingen av elevene våre på mestringsnivå ser vi at virkeligheten er kompleks, og vi får bedre data å basere vurderingene og beslutningene våre på.

Refleksjonsspørsmål i profesjonsfellesskapet

Her er refleksjonsspørsmål som kan hjelpe dere til å hente ut mest mulig nytteverdi av informasjonen dere finner i Conexus Insight.

  1. Finnes det fremdeles et gap mellom de to gruppene når vi også har informasjon om fordeling på mestringsnivå?
  2. Hvor finner vi eventuelt forskjellene og hva tenker vi om det?
  3. Hva kan vi gjøre for å redusere forskjellene der vi finner dem?

Vil du vite mer om Conexus Insight? Kontakt oss for en demonstrasjon!

Kilder

Conexus Insight – analyse og utviklingsverktøy

Cummins, Denise. Why the Gender Difference on SAT Math Doesn`t Matter. Good Thinking Blog, Psychology Today.17. mars 2014
Hans Rosling, Ola Rosling og Anna Rosling Ronnlund: Factfulness. Ten Reasons We`re Wrong About the World – And why Things Are Better Than You Think. 2018.