elev og lærer

|

Tips til bedre tilpasset opplæring for elever som strever med lesing og regning

I denne artikkelen tar vi for oss hvordan du kan se sammenhenger mellom ferdigheter i lesing og skriving i Conexus Insight gjennom analyse av resultatene fra Nasjonale prøver. Deretter får du tre tips til hvordan du som lærer kan tilrettelegge for elever som strever med en eller begge disse ferdighetene.

Teksten er en bearbeidet versjon av en artikkel skrevet av Elin Kirsti Lie Reikerås fra Universitetet i Stavanger.

Sammenhenger mellom ferdigheter i regning og lesing

«Det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene og de forskjellige delene av læreplanverket skal henge bedre sammen» (Udir: Hvorfor fornyer vi fagene? punkt 3). Både lesing og regning er kompliserte prosesser, og i begge inngår både forståelse, tenkning, ferdigheter og problemløsning. For de fleste barn går læringen av lesing og regning fint, mens for noen kan dette bli vanskelig. Utviklingsforløpet er tett knyttet til hvordan de grunnleggende enhetene på de to områdene tilegnes.

En studie som analyserte sammenhengene mellom nasjonale prøver i lesing og regning viste at dersom eleven hadde svake resultater i lesing, hadde eleven også mest sannsynlig svake resultater i regning (Nordtvedt, 2011).

«Dersom man ser hele elevgruppen under ett, kan det observeres at leseforståelse korrelerte høyt med regneferdigheter generelt (r = .859, p = .01). Det antas at den høye korrelasjonen mellom ferdigheter i lesing og regning skyldes en «usynlig» tredje faktor: en generell evne til problemløsning. Både det å lese ukjent tekst og det å løse en tekstoppgave kan sees på som problemløsning.»

– (Guri Nordvedt, ILS, Universitetet i Oslo, fra artikkelen «Leseforståelse og matematikk», Bedre skole 23.01.13. Analyse av nasjonale prøver.)

En tredjedel av elevene på mestringsnivå 1 strever med både lesing og regning

Når vi ser på andelen av elever som ligger på mestringsnivå 1 i Nasjonale prøver, ser vi at mange av dem som strever med lesing også strever med regning: På både nasjonalt nivå og i de aller fleste store kommuner finner vi omtrent like mange elever i hver av de tre kategoriene. Dette er gjennomgående for både trinn 5, 8 og 9.trinn. Dette er data som er synliggjort med grafisk fremstilling og fargekoder i Conexus Insight.

mestringsniva1 jpg

3 tips til lærere

Hvordan kan vi hindre at utfordringer med leseferdigheter kommer i veien for å utvikle regneferdigheter? Hva kan læreren gjøre i arbeidet med å tilrettelegge opplæringen? Her er Reikerås´ 3 tips til lærere:

  1. Bruk elevenes styrker: Er de gode leseferdighetene godt nok utnyttet i regneopplæringen?
  2. Vær obs på at når det er tekst involvert i oppgaveløsningen er det også leseferdigheter som i stor grad måles og ikke bare matematikkferdigheter.
  3. Mangel på visuell støtte i regningen kan være et kritisk punkt for elever som har svake leseferdigheter.

Les mer

Vil du fordype deg videre i dette? Her finner du relevant informasjon:

Nordvedt, Guri «Leseforståelse og matematikk». Bedre skole 23.01.13.

Reikerås, E. (2007a). Aspects of arithmetical performance related to reading performance: a comparison of children with different levels of achievement in mathematics and reading at different age levels. PhD thesis. Stavanger: University of Stavanger.

Reikerås, E. (2007b). Lesing og regning. Spesialpedagogikk, 72(4), 4-10.

Reikerås, E. (2007c). Utvikling av regneferdigheter hos elever på ulike ferdighetsnivå i lesing og matematikk. In L. Ø. Johansen (Ed.), Mathematics Teaching and Inclusion. Proceedings of the 3rd Nordic Research Conference on Special Needs Education in Mathematics (pp. 219-226). Ålborg: Department of Admission Courses Aaalborg University.

Reikerås, E. (2009). A comparison of performance in solving arithmetical word problems by children with different levels of achievement in mathematics and reading. Investigations in Mathematics Learning, 1(3), 49-72. Scarborough, H. S. (2001). Connecting early lang.

https://www.udir.no/lk20/nor01-06/om-faget/grunnleggende-ferdigheter
https://utdanningsforskning.no/artikler/leseforstaelse-og-matematikk