art

|

Å eie sin egen historie

Fra 1. august 2022 kom kravet om barnekoordinator:
Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til barnekoordinator etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 c.
Kommunen har plikt til å oppnevne barnekoordinator etter helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 a.  

Med behov for «sammensatte eller koordinerte» menes at det er behov for at tjenestene til barnet eller ungdommen ses i sammenheng og virker sammen.

Omskrevet betyr dette at barnet har rett på sin egen koordinator. En person som kan løfte frem barnets interesser og ivareta barnets behov for å få en oversikt over personer, tjenester og ikke minst tiltak.

Tidligere rapporter som Å eie sin egen historie synliggjør hvor avgjørende det er at barn og unge blir hørt og er en aktør i egen historie og betydningen av å ha en struktur/ et system for samhandling som skaper likeverdighet mellom aktørene. Dette er klare tilbakemeldinger fra ungdommer som har vært i slike situasjoner.

Det er utviklet verktøy som kan bidra til å skape oversikt slik at barnet til enhver tid vet hvem som er involvert i egen sak og hvilke tiltak som pågår – gjerne også tiltak som barnet foreslår og har kontroll over. Erfaringer fra flere kommuner viser at tiltak foreslått av barnet selv, kan ha en avgjørende betydning for en positiv utvikling.

Conexus Stafettloggen

Conexus Stafettloggen er et verktøy som gir alle involverte aktører en oversikt til enhver tid over hvem som har ansvaret for hva som skjer og når det skjer.
En ung jente i ungdomsråd uttalte «Hadde jeg bare hatt en Stafettlogg da jeg var mindre, hadde jeg vært involvert og forstått hva som skjedde».

Conexus Stafettloggen har helt fra 2012 blitt bearbeidet sammen med norske kommuner.
Bruk av Stafettloggen innebærer at barn, unge, foresatte og aktører fra ulike fagområder kommuniserer, koordinerer og samarbeider i et gitt og kjent system.

Barn, unge og familien får den best mulige hjelpen og støtten når flere aktører er involvert.
Stafettloggen bygger på tett involvering helt fra en bekymring avdekkes, med samtaler med både barn, unge og foresatte, og at de deltar som en likeverdig part i samhandlingen.
Dette er et ypperlig verktøy for en barnekoordinator som ønsker å «sette barnet på bordet» og la barnet være en aktør i eget liv.

Loggen vil følge barnet og ungdommen gjennom barnehage / skoleløpet, dersom den ikke avsluttes, og sikre god informasjonsflyt ved alle overganger. Flere kommuner har i disse årene gjort flere interessante erfaringer gjennom arbeidet med Stafettloggen.

Barn og unges deltakelse i møter med få deltakere og der de også kan foreslå tiltak, gir interessante resultater og øker effekten av tiltakene. At både barnet, foresatte og tjenestene selv har parallelle tiltak der effekt måles etter en gitt tid, ser ut til å gi god fremdrift i barnets og ungdommens utvikling.

Barnekoordinatoren har med Stafettloggen et redskap til å dokumentere det tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidet og samtidig et redskap til bruk i dialogen med barn, unge og familien.
Stafettloggen er forenkling og fornying, tverrfaglig og flerfaglig samhandling, kvalitetssikring og kompetanseheving.

Stafettloggen er en webbasert løsning. Denne løsningen støtter alle sikkerhetskrav, GDPR og er på sikkerhetsnivå 4 med Bank ID pålogging.