shutterstock 472077757 scaled 1

|

Barns medvirkning i Stafettloggen

Barn og unge bør eie både sin egen historie og sin egen logg. Barneombudet mener at det trengs et system for å kommunisere på tvers av etater for å støtte barn som trenger det. Vi er helt enige, og vårt bidrag er Conexus Stafettloggen.

Hadde jeg bare hatt en stafettlogg, så hadde jeg visst og kunne deltatt i min egen sak. – Jente i ungdomsrådet i et norsk helseforetak

Hvem tar ansvar for helheten?

Barneombudets rapport «Å eie sin egen historie» åpner med å tegne et bilde av situasjonen hos barn og unge som trenger støtte fra flere tjenester som barnevern, skole og helsetjenester. De skriver i forordet:

– Dessverre er det ikke sjelden slik at hjelpen barnet får er fragmentert og lite helhetlig. De ulike tjenestene leverer innenfor sitt ansvarsområde, mens ingen tar ansvaret for helheten. Vi har sett mange eksempler på at barnet og deres foreldre blir stående med et koordineringsansvar alene. Slik skal det ikke være.

Rapporten synliggjør hvor avgjørende det er at barnet blir hørt og får være en aktør i sin egen historie. Det illustreres hvorfor det er viktig å ha et samhandlingssystem som skaper likeverdighet mellom aktørene. Rapporten konkluderer med at det trengs et system for kommunikasjon og informasjonsdeling mellom barnet, foresatte og de ulike hjelpetjenestene.

Når jeg har fortalt det samme til begge hjelperne, så snakker de sammen, så får jeg to helt forskjellige løsninger på samme problem. – Utsagn fra et anonymisert barn i rapporten. Slik kan tjenesteapparatet oppleves når aktørene ikke snakker sammen.

Hvordan kan Conexus Stafettloggen bidra til å gi barn og unge økt medvirkning?

Conexus Stafettloggen har blitt bearbeidet sammen med norske kommuner siden lanseringen i 2012. Programmet gjør det mulig for barn, foresatte og aktører fra ulike fagområder å kommunisere med hverandre i ett system. Når noen får ansvar for en oppgave, blir det synlig for alle som har tilgang – inkludert barnet selv.

Slik fungerer Conexus Stafettloggen:

  • Conexus Stafettloggen bygger på tett involvering av barn og foresatte helt fra en bekymring avdekkes. Alle er likeverdige parter i samhandlingen.
  • Ved foreldres samtykke opprettes en stafettlogg der alle tiltak samles med beskrivelser og tildelte ansvarspersoner
  • Stafettloggen viser hvem som er involvert, og hvilke møter som avholdes
  • Loggen følger barnet gjennom hele skoleløpet og sikrer god informasjonsflyt ved alle overganger – for eksempel fra ungdomsskole til VGS
  • Alle involverte vil til enhver tid ha oversikt over tiltak og evalueringer, slik at de kan stille forberedt til møter

Erfaringer med Conexus Stafettloggen

Kommunene har gjort flere interessante erfaringer gjennom å arbeide i Conexus Stafettloggen. Vi får tilbakemelding på at tiltakene har økt effekt når barna deltar i møter med kun de som er direkte involvert, og at barna selv får foreslå tiltak. Når både foreldre og hjelpetjenestene har parallelle tiltak der effekt måles etter en gitt tid, rapporteres det om god fremdrift i barnets utvikling. Møter blir ikke minst mer målrettet når tiltakene og vurderingen av disse settes i fokus.

Vil du vite mer om Conexus Stafettloggen? Se her.