leon 0K7GgiA8lVE unsplash scaled 1

|

Ekspertgruppe: Det trengs mer undersøkende aktivitet i utdanningssystemet

Et av de viktigste suksesskriteriene for skoler som lykkes med kvalitet i utdanningstilbudet, er at de evner å bruke data på en systematisk måte. Det mener ekspertgruppen som nylig leverte sluttrapporten En skole for vår tid.

I rapporten som kom i mai 2021, heter det blant annet at «hvis flere skoler hadde gjennomført systematisk skolebasert vurdering, ville flere klart å løfte kvaliteten på opplæringen».

Gruppen, som ledes av Sølvi Lillejord (fagdirektør ved UiB), har jobbet seg gjennom kunnskapsgrunnlaget på emnet, snakket med fagmiljøer og brukere på alle nivåer, og ut ifra dette kommet med vurderinger og forslag til tiltak. Rapporten i sin helhet finner du her.

Insight gir riktig data i et systematisk oppsett

Det krever kunnskap og tid for å bruke skolebaserte data til å drive med utviklingsarbeid. Hvem skal gjøre hva, hvordan måler vi kvalitet, og hvordan skal vi forstå den informasjonen vi finner?

Med verktøyet Conexus Insight får man store mengder relevant skolebasert data – fra elevenes faglige prestasjoner til sosial mestring. Conexus Insight gir dybdeinformasjon og mulighet til å sette interessante parametere opp mot hverandre og presentere funnene på en enkel og tiltalende måte. Slik mener vi at fremtidens utdanningskvalitet kan løftes.

Likevel er det menneskene som er viktigst: jevnt arbeid, tillit og nysgjerrighet må til for å gi elevene et optimalt læringsmiljø. Ekspertgruppen kommer frem til at arbeid med data er noe som må inngå i hverdagsrutinen, også på individuelt lærernivå.

Hva kjennetegner skoler og kommuner som lykkes best med å løfte kvaliteten på opplæring for elevene?

Skoler som har høyt skolebidrag er flinke til å samarbeide på tvers av nivåer, tenke langsiktig, ta data inn i daglig drift og involvere elevene. Vurdering og utvikling er en integrert prosess ved disse skolene. Det er lærerne som holder i utviklingen, med støtte fra ledelsen.

Hos skolene med lavere skolebidrag er tendensen at ansvaret for å innhente, analysere og vurdere data faller mellom stoler, eller at ressurspersoner har for lite tid og/eller manglende opplæring.

Ekspertgruppen trekker frem at ansvaret for å utvikle kvaliteten i skolen ligger på skoleeier og skoleledere, og at myndighetene må støtte et tydeligere profesjonssamarbeid på tvers av nivåene i utdanningssektoren.

Enkel tilgang på kompleks informasjon

Lokal kompetanseutvikling må skje i dialog mellom skoler og forskningsmiljøer. Skolene må selv være «hands on», og i stand til å bruke relevante data. Derfor er det viktig at data er lettfattelig og enkel å hente ut, analysere og dele med andre. Conexus Insight svarer på utfordringene, og vil kunne hjelpe både skoler som allerede har solide systemer på plass, og dem som har behov for drahjelp. Når skoleledelse og skoleeier spiller på lag gjennom bruk av Conexus´ verktøy, er det lagt et solid grunnlag for å jobbe organisert med kvalitetsutvikling i skolen.

Ut av rapporten En skole for vår tid leser vi et engasjement for videre arbeid med kvalitetsheving og samarbeid, og vi ser frem til å fortsette å tilrettelegge for at skoleledere, skoleeiere, lærerne og elevene selv, kan sette skolebasert utvikling i system.

Vil du vite mer om Conexus Insight? Klikk her.