|

ORF – et verktøy for å støtte elevers leseutvikling

Kartlegging av leseutvikling fra NUBU

ORF (Oral Reading Fluency) er en kartlegging av leseutvikling på 2.-5. trinn.

Kartleggingsverktøyet fanger opp barn som viser tidlige tegn på lesevansker slik at de systematisk kan følges opp med tilpasset støtte. Det er basert på individuell og formativ kartlegging av elevenes leseutvikling tre ganger i året der ordavkoding i sammenhengende tekst, leseflyt og nøyaktighet blir vurdert. Eleven leser tre utvalgte tekster høyt for læreren ved hver kartlegging og riktig antall leste ord noteres. Oppfølgende kartlegging anvendes for elever som får ekstra hjelp.

Verktøyet er prøvd ut på over 2000 elever fra 21 skoler over hele landet. Det gir et pålitelig mål på leseflyt og samsvarer godt med resultatene fra obligatoriske kartleggingsprøver og nasjonale prøver i lesing. Kartleggingen er enkel å gjennomføre for spesialpedagoger/leseveiledere eller kontaktlærere (norsklærere) – og er en viktig indikator for å følge alle elevers leseutvikling på tvers av klassetrinn.

Kartleggingen er kostnadsfritt tilgjengelig for alle grunnskoler i Norge som bruker Conexus Engage (Vokal).

Omtaler av kartleggingsverktøyet:

Å måle barns leseutvikling

Hvordan kan læreren egentlig undersøke elevens leseflyt og hvorfor er det viktig?

Slik kan læreren teste om barnet leser flytende

Hvis du ønsker at din skole skal prøve ut dette leseverktøyet, send en e-post til Atferdssenteret v/Wilhelm Meek-Hansen eller Ingrid Madslien