mobbing

|

Så du har fått et varsel om mobbing, hva nå?

Det mangler ikke saker i media om skoler som ikke følger opp mobbesaker. Leserne har de siste månedene kunnet lese om «usynlige barn», «manglende mobbetall», «mobbeportalen» og ikke minst elever som blir «syke av skolen».  

image 1

De nasjonale tallene fra elevundersøkelsen har i flere år sett en nedgang hos VG1 og 10. trinn, mens 7. trinn har stått ganske stille. Fra 2021 til 2022 øker dessverre mobbingen på alle trinn. Verst er det på 7. trinn hvor 1 av 10 elever rapporterer at de har opplevd mobbing på skolen to-tre ganger i måneden eller oftere.  

«Skolene mener som oftest at de har gjort det de skal, men når statsforvalteren kommer på banen avdekkes det ofte feil i en delplikt som gir følgefeil for hele saken.» 

Hva er det da som skal til for å håndtere mobbesaker på en god nok måte, uten at man hele tiden må ofre tid med elevene kun for å møte kravene til dokumentasjon? Ingen i skolevesenet skal ta lett på at barn opplever et utrygt skolemiljø, og alle vet at det er i de mellommenneskelige møtene nøkkelen til suksess ligger.  

De siste månedene har vi i Conexus diskutert dette med alle nivåer av skolefolk. Vi har analysert rapporter og undersøkelser, og vi har saumfart Udirs veiledere og regelverk. I tillegg har vi studert saker til Statsforvalteren og sett på hva som fører til at «9 av 10 elever får medhold i mobbesaker». 

Noen gode råd på veien

Plikten til å følge med 

 • Sørg for gode og dokumenterte årshjul over forskjellige undersøkelser dere bruker for å skaffe dere informasjon om elevenes hverdag.
 • Lag gode oversikter over inspeksjoner og andre tiltak dere setter inn for å følge med.
 • Kommuniser til foresatte hvordan arbeid med klassemiljø, undersøkelser og inspeksjoner alle er ledd i hvordan skolen ivaretar plikten til å følge med.

Plikten til å gripe inn 

 • Husk at plikten til å gripe inn kan være vanskelig å vurdere, spesielt i voldsepisoder. Dette kan med fordel øves på.
 • Sørg for å notere ned de viktigste detaljene umiddelbart situasjonen er under kontroll, detaljer glemmes fort!

Plikten til å varsle 

 • Et varsel kan overbringes både muntlig og skriftlig, men det viktigste er at man sørger for at både mottaker og avsender er enige om at det er et varsel om mulig brudd på kap. 9a, og at det avtales hva som skal skje. 
 • Husk også at brudd på kap. 9a-5 bør ha egne varslingsrutiner. 

Plikten til å undersøke 

 • Bestem en tidsperiode for å undersøke saken grundig, denne må starte senest fem dager etter varselet.
 • Iverksett og dokumenter strakstiltak.
 • Husk å innhente utsagn fra alle involverte, og aller viktigst elevens stemme i saken.
 • Dokumenter funnene fra undersøkelsene hyppig og godt.

Plikten til å iverksette tiltak 

 • En aktivitetsplan må utarbeides i samråd med foresatte og eleven. Spesielt elevens stemme skal være hørt i utarbeidelsen av tiltakene og i evalueringen av tiltakene i aktivitetsplanen.
 • Husk at skolen er den profesjonelle part, spesielt i situasjoner hvor man ikke nødvendigvis er enige om tiltakene. Dokumenter godt!

Plikten til å vurdere elevens beste 

 • Alle barn har rett til å bli hørt og tatt hensyn til. Dette må gjennomsyre alt arbeid i mobbesaker.  

En skole som arbeider systematisk med disse sakene, dokumenterer godt og evaluerer eget arbeid ærlig underveis har kommet langt på vei med å håndtere disse ofte krevende tunge sakene.

Er du nysgjerrig på hvorfor vi i Conexus har jobbet mye med nettopp 9a-saker de siste månedene? Ta kontakt, så kan vi vise deg!