gutt leser bok

|

Skolelederens atferd har betydning for elevenes leseferdighet

Norske elever går tilbake i leseferdighet

Norsk skole klarte fra tidlig på 2000-tallet og fram til 2016 å fremme elevenes leseferdighet. PIRLS som ble offentliggjort i 2023 viser at nå er elevens (10 åringer) leseferdighet tilbake på 2006 nivå. Nedgangen er betydelig sett opp mot andre deltakerland. Det som bekymrer mest, er at andelen lesere med svake prestasjoner er doblet siden 2016. Omtrent én av fem norske femteklassinger presterer på et så lavt mestringsnivå at de vil ha problemer med å lese en alderstilpasset tekst fra begynnelse til slutt og forstå innholdet godt nok. Elevene opplever ikke leseglede (lavest av 65 deltakerland).

Det er en klar sammenheng mellom familiens sosioøkonomiske status og elevenes leseprestasjoner i Norge. Skolen klarer ikke å hindre at de elevene som kommer fra hjem med levekårsutfordringer leser stadig dårligere.

For å bli en god leser, må eleven få mengdetrening. Mengdetrening må til for at elevene skal oppnå leseflyt, god leseforståelse og lyst til å lese enda mer. Skolen må de neste årene sammen med hjemmet være med på å bygge en kultur for lesing for våre barn og ungdommer.

leseglad jente
Det er skolelederen sitt ansvar at leseferdighetene til elevene blir bedre.

Skolelederne er en viktig del av løsningen

Det må ikke være opp til hver enkelt lærer å sette lesingen på dagsorden igjen. Det må skoleledere og skoleeier gjøre sammen med sine lærere. Skoleledere må ta ansvar for at skolen jobber systematisk med leseopplæringen og sørge for at systematikken holdes oppe over tid. Det gir resultater.

Gjesdal kommune har utviklet SOL – systematisk observasjon av lesing. SOL har faglig tyngde og støtter seg på forskning om lesing. Gjennom et samarbeid med Conexus, kan lærere registrere hvor elevene er i sin leseutvikling i Conexus Engage, og få råd om hvordan en skal tilrettelegge for å hjelpe eleven videre i sin leseutvikling. Mange hundre skoler/kommuner med over 150 000 elever har tatt SOL i bruk.

SOL er:

  • Et system/verktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling.
  • Et kompetansehevingsprogram for lærere. Programmet er laget av lærere for lærere.
  • Et verktøy der hver elev skal følge sin leseutvikling gjennom alle 10 årene i grunnskolen.
  • Et tilbakemeldingsverktøy til elever og foresatte

Skolelederne har et stort ansvar for elevens leseferdighet

Det er skolelederen sitt ansvar at leseferdighetene til elevene blir bedre. Skoleleder, i samarbeid med skoleeier, må sikre at alle lærere har rett og god kompetanse om barns leseutvikling. I dette arbeidet er systematisk bruk av gode observasjonsverktøy avgjørende. Dette kan ikke overlates til den enkelte lærer. Gjesdal kommune erfarer at det er stort sprik i skolelederlaget i Norge. De kommunene og skolene som tenker at anskaffelser av ulike leseprogrammer er tilstrekkelig, vil aldri lykkes. Det tar tid å implementere gode programmer og vedlikeholde disse. Å heve elevers leseferdigheter krever hard og systematisk jobbing over tid. Skolelederen, med støtte av skoleeier, må sitte i førersetet for et slikt oppdrag.

Stine Karen Kjellås (rådgiver) og Jone Haarr (kommunalsjef), Gjesdal kommune.